Artykuł omawia zasiłek stały jako jedno ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek lub niezdolność do pracy mają niższy dochód niż określone kryterium dochodowe. Ile wynosi maksymalna kwota zasiłku? Ile wynosi minimalna kwota zasiłku?

Zasiłek stały 2023 – dla kogo?

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, pod warunkiem, że jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 776 zł.

Osoby pozostające w rodzinie, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, również mogą otrzymać zasiłek stały, jeśli ich dochód oraz dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 600 zł.

Minimalna oraz maksymalna kwota zasiłku stałego

Zasiłek stały jest jednym z świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek lub niezdolność do pracy, mają niższy dochód niż określone kryterium dochodowe. W 2023 roku, maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł miesięcznie, a minimalna kwota to 30 zł miesięcznie.

Kto nie otrzyma zasiłku stałego?

Należy jednak pamiętać, że zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do innych świadczeń, takich jak renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy też utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.