Nowelizacja ustawy o rachunkowości, przegłosowana 23.07.2015 roku, zapewniła przedsiębiorcom prowadzącym małe firmy, uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Ustawa z dnia 23 lipca dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie rachunkowości, dotyczącej jednostek innych niż mikro oraz wprowadza uproszczenia mające związek ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

Zmiany mają na celu optymalizację kosztów sporządzania sprawozdań rachunkowych oraz prowadzenia bieżącej rachunkowości małych jednostek, co ma zapewnić im warunki funkcjonowania. W dalekosiężnych założeniach mają one również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności małych firm poprzez ograniczenie barier uniemożliwiających im rozówj.

Ustawa wprowadza definicję „małej jednostki” oraz rozszerza zakres tych jednostek o inne, nieobjęte dyrektywom, tak aby większa liczba przedsiębiorstw mogła skorzystać z ulg.

Zgodnie z tą definicją jednostki małe to spółki z o.o., spółki akcyjne,komandytowo-akcyjne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki prawne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech, niżej wymienionych limitów:

– przeciętne zatrudnianie: 50 osób zatrudnianych w przeliczeniu na pełny etat,
– suma bilansowa: 17 000 000 zł,
– przychód netto ze sprzedaży towarów i usług: 34 000 000zł.

Małe przedsiębiorstwa od 2016 roku będą miały możliwość:

– klasyfikować umowy leasingowe w uproszczony sposób,
– odstąpić od ustalania aktywów oraz tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
– dostosować rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych zasad uznawania, zakresu i metod wyceny oraz sposoby prezentacji instrumentów finansowych.

Czy zmiany okażą się skuteczne i czy spełnią swoje zadania przekonamy się już niebawem.