Nadwyżka VAT, która wystąpi w danym okresie rozliczeniowym, może zostać przez podatnika przeniesiona do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, bądź można zażądać jej zwrotu. Według obowiązujących przepisów, zwrot ten może nastąpić do 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. Przewidziane zostały jednak sytuacje, kiedy termin zwrotu może zostać skrócony do 25 dni.

WAŻNE!

Obecnie działają dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.

ZWROT NA RACHUNEK BANKOWY

Art.87 ust. 6 ustawy o VAT informuje nas, iż na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją VAT, Urząd Skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Opcja ta może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione poniższe warunki.

1. Kwoty podatku naliczonego, które wykazane zostaną w deklaracji VAT, wyłączając kwoty podatku VAT nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanych w deklaracji, muszą wynikać z:
– faktur dokumentujących kwoty należności całkowicie zapłaconych poprzez rachunek bankowy podatnika,
– faktur innych niż te wymienione w podpunkcie „a”, które dokumentują należności, jeśli łączna kwota owych należności nie przekracza 15 000 zł,
– dokumentów celnych, deklaracji importowej, jak również decyzji naczelnika Urzędu celno-skarbowego z tytułu importowania towarów, które zostały przez podatnika zapłacone,
– importu towarów, które są rozliczane zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, pod warunkiem, że w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od owych transakcji.

2. Kwota podatku naliczonego, bądź różnicy podatku, która nie została rozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł.

3. Podatnik musi złożyć w Urzędzie Skarbowym (nie później jednak niż w dniu złożenia deklaracji) potwierdzenie opłacenia należności o których mowa w pkt. 1a.

4. Podatnik przez kolejne 12 miesięcy, które poprzedzały okres, po rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklarację VAT.

ZWROT NA RACHUNEK VAT

Na Urzędzie Skarbowym również spoczywa obowiązek dokonania na rachunek VAT zwrotu różnicy VAT na wniosek podatnika w terminie 25 dni, po złożeniu wniosku wraz z deklaracją VAT. Należy jednak być świadomym tego, iż zwrot dokonany na rachunek VAT, nie wymaga od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Wnioskiem o zwrot VAT-u w trybie przyspieszonym jest zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycji 68. Prócz tego, opcja zwrotu na rachunek VAT ma kolejną bardzo dużą zaletę, a mianowicie nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

Od decyzji podatnika zależy to, w jakim trybie będzie chciał otrzymać zwrot nadwyżki VAT. Warto jednak mieć na uwadze, iż wybierając zwrot na rachunek VAT, podatnik nie ma pełnego dostępu do zwróconej nadwyżki, ponieważ owe pieniądze mogą zostać przeznaczone na ściśle określone cele. Ważną informacją jest to, że od 1 listopada 2019 roku prócz opłacania podatku VAT z rachunku VAT podatnik ma możliwość przeznaczenia zgromadzonych pieniędzy na rachunku VAT na zapłatę zobowiązania z tytułu:
– podatku dochodowego od osób prawnych,
– podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatku akcyzowego,
– należności celnych,
– składek ZUS.