Faktura korygująca wystawiana jest do faktury właściwej (pierwotnej) w celu poprawienia-podania jej prawidłowych, rzeczywistych kwot lub innych danych.

Faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
2) udzielono opustów i obniżek cen,
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie/ stawce/ kwocie podatku/ innej pozycji faktury.

Na fakturze korekcie powinny znaleźć się dane takie, jak:
– określenie „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”
– jej numer i data wystawienia,
– rodzaj towaru/usługi objęty korektą,
– przyczynę korekty,
– kwotę korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego,
– imiona i nazwiska/ nazwy podatnika i nabywcy towarów/usług wraz z adresem,
– numer podatkowy podatnika,
– datę dokonania/zakończenia dostawy towarów/ wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
– numer podatkowy nabywcy towarów lub usług, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Przepisy nie określają jasno w jakiej formie na być dokonane potwierdzenie odbioru faktury korygującej, wskazują tylko że może to być: zwrotne potwierdzenie odbioru (wysyłka pocztą), wysyłka faktury listem poleconym, pisemne potwierdzenie odbioru w wersji tradycyjnej lub elektronicznej.