Przedsiębiorcy, którzy ze względu na panującą pandemię koronawirusa oraz objęcie kwarantanną, planują zawiesić swoją działalność, będąc jednocześnie podatnikiem VAT, mają możliwość dokonania bezterminowego zawieszenia działalności. Zgodnie z literą prawa, przedsiębiorcy którzy zostali wpisani do CEIDG mają możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony, albo określony (nie krótszy niż 30 dni).

W czasie trwającego zawieszenia w wykonywaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie ma możliwości prowadzenia działalności, ani osiągania bieżących przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ma natomiast możliwość do:
– wykonywania czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (wraz z rozwiązywaniem wcześniej zawartych umów),
– przyjmowania należności oraz regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
– zbywania własnych środków trwałych oraz wyposażenia.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie w odpowiedzi na liczne pytania odnośnie panującego koronawirusa, zamieściło informację:
„Osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, może bezterminowo ją zawiesić. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który ta osoba wskaże we wniosku. Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni. Działalność może być zawieszona bezterminowo.”

Podejmując decyzję o zawieszeniu wykonywanej działalności gospodarczej, podatnik nie musi składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, które obejmuje okres zawieszenia. Warto jednak wiedzieć, iż zwolnienie z obowiązkowego składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:
– podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– podatników, którzy dokonują importu usług, bądź nabywających towary (jedynie w zakresie których są podatnikiem),
– okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
– okresów rozliczeniowych, które zobowiązują podatnika do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a także okresów za które przedsiębiorca musi dokonać korekty podatku naliczonego.

W związku z powyższym, podatnik ma możliwość zawieszenia działalności bezterminowo, a także co ważne – nie będzie w tym czasie zobowiązany sporządzać i składać deklaracje VAT.