Wraz z 1 stycznia 2020 roku z zakresu minimalnego wynagrodzenia wyłączony zostanie dodatek stażowy. Zmiana ta dotyczyć będzie pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie.
Projekt owej ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę został podpisany przez Prezydenta RP. Zmiany te głównie będą dotyczyć wyłączenia dodatku za wysługę lat z kategorii minimalnego wynagrodzenia.

Nowelizacja wprowadza definicję dodatku za staż pracy, który jest dodatkiem do wynagrodzenia. Przysługuje pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w osobnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki, jak i umowie o pracę.

W nowelizacji rozszerzono katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnione podczas obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę o dodatek za staż pracy.

Głównym celem owej zmiany jest zapewnienie sprawiedliwego oraz przejrzystego obrazu minimalnego wynagrodzenia, jak również poprawienie sytuacji pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Tym sposobem od 1 stycznia 2020 roku obliczając wynagrodzenie pracownika, nie uwzględnia się:
– nagrody jubileuszowej,
– odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi,
– wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
– dodatku za pracę w porze nocnej,
– dodatku do stażu pracy.

Dodatek za pracę przysługuje niektórym grupom zawodowym (w tym pracownikom budżetowym oraz pracownikom, którzy przepracowali określony czas w danej firmie). Dodatek wypłacany jest co miesiąc i stanowi najczęściej procent od wynagrodzenia podstawowego, z kolei jego wartość wzrasta wraz z kolejnymi latami stażu pracy.